Aktualności

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy kolejną edycję programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Z uwagi na to, iż gimnazja są likwidowane oraz kryteria regulaminowe dość zaostrzone, Państwo jako darczyńcy tych stypendiów zgodnie z regulaminem programu możecie dostosować kryteria naboru wniosków do własnych potrzeb.

 
Podstawowe kryteria regulaminowe:

  1. jesteś uczniem szkoły gimnazjalnej, uczestniczącej w programie,
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
  4. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto
    Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2016r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2577 zł.

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

 

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 14 września 2018r. – liczy się data stempla pocztowego.

 

Wniosek do pobrania formacie .doc

Wniosek do pobrania formacie .pdf

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj